GLAM U12 3x3

日期: 25/12/2022

校外比賽

負責老師:王業恒 老師

本校女子籃球隊代表本校出席「GLAM U12 3x3」,獲得優異成績。                                                           

 

亞軍

5A許心饒        5D何諾芊        5F柯希汶

5F馮珵

季軍

6B何綽瑤        6B劉煦瑜        6B梁樂晴

6C何婥琦

Top