YMCA福音三人籃球賽

日期: 02/01/2023

校外比賽

負責老師:王業恒 老師

本校女子籃球隊代表本校出席「YMCA福音三人籃球賽」,獲得優異成績。  

 

冠軍

5F馮珵           6B劉煦瑜        6B梁樂晴

6C何婥琦        5D歐穎孜        5D彭靜悠

6B吳心蕎        6C吳羿希、

亞軍

5A許心饒        5D何諾芊        5D鄭樂欣

5F柯希汶

Top